Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Metodologia niepublicznych uczelni licencjackich i PWSZ Drukuj Poleć znajomemu

zasadyW tym roku zdecydowaliśmy się dokonać wspólnej klasyfikacji niepublicznych uczelni zawodowych posiadających uprawnienia I stopnia oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Podobnie jak w latach ubiegłych zachowano pięć grup kryteriów, jednak ich wagi uległy nieznacznym modyfikacjom: prestiż (z wagą 20%), siła naukowa (33%), warunki studiowania (35%), innowacyjność (2%) oraz umiędzynarodowienie (10%).Prestiż 20%
 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. (10%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz dr hab., którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach. W badaniu przeprowadzonym w roku bieżącym nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. (10%)
Siła naukowa 33%
 • Uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów – mierzone liczbą uprawnień zawodowych (I stopnia) w jednostce macierzystej oraz nie powtarzających się uprawnień do prowadzenia kierunków na studiach I stopnia w wydziałach zamiejscowych z wagą 1 oraz uprawnień zawodowych na kierunkach powtarzających się w wydziałach zamiejscowych z wagą 0,5. (12%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (10%)
 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2011 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (6%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (5%)
Warunki studiowania 35%
 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6). (9%)
 • Własna baza dydaktyczna – mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (6%)
 • Powierzchnia na studenta – mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (6%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2011 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (3%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (3%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem dwóch parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (3%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych – mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (3%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2011. (2%)
 
Innowacyjność 2%
 • Pozyskane środki z UE – mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
Umiędzynarodowienie 10%
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – mierzona liczbą krajów pochodzenia studentów cudzoziemców w przypadku gdy ich liczba przypadająca na kraj wynosi min. 15 studentów. (2%)
 • Umowy międzynarodowe – mierzony liczbą podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. (1%)

Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .PDF

 

Lubię to!

 

Zastrzeżenie prawne