Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Drukuj Poleć znajomemu

zasadyUwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia minimum magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni akademickich. Podobnie jak w roku 2011, zachowano pięć grup kryteriów, jednak nastąpiły zmiany w wagach: baz zmian pozostał prestiż (z ogólną wagą 20%), siła naukowa (z wagą 40%) oraz innowacyjność (5%); zmianie uległy wagi warunków studiowania (20%) oraz umiędzynarodowienia studiów (15%).


Prestiż 20%
 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. W przypadku uczelni niepublicznych akademickich uwzględniono średni wynik z badań, jaki te uczelnie uzyskały w gronie uczelni akademickich oraz w gronie uczelni magisterskich i zawodowych. (10%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz dr hab., którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach. W badaniu przeprowadzonym w roku bieżącym nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. (10%)
Siła naukowa 40%
 • Uprawnienia habilitacyjne – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich. (9%)
 • Uprawnienia doktorskie – mierzone sumą uprawnień doktorskich. (7%)
 • Uprawnienia magisterskie – mierzone liczbą uprawnień magisterskich w jednostce macierzystej oraz nie powtarzających się uprawnień magisterskich w wydziałach zamiejscowych z wagą 1 oraz uprawnień magisterskich na kierunkach powtarzających się w wydziałach zamiejscowych z wagą 0,5 w stosunku do liczby uprawnień zawodowych liczonych w ten sam sposób. (2%)
 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2011 (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (4%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (4%)
 • Ocena parametryczna – mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (4%)
 • Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (3%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (2%)
 • Publikacje – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 10.01.2012) w latach 2007-2011 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie. (2%)
 • Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2007-2011 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 10.01.2012). (2%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2007-2011 (stan bazy na dzień 10.01.2012). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (1%)

Warunki studiowania 20%
 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6). (6%)
 • Powierzchnia na studenta – mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (3%)
 • Własna baza dydaktyczna – mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (3%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2011 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem dwóch parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (2%)
 • Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2011. (1%)
Innowacyjność 5%
 • Pozyskane środki z UE – mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (4%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (1%)
Umiedzynarodowienie 15%

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2011/12. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2011/12. (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – mierzona liczbą krajów pochodzenia studentów cudzoziemców w przypadku gdy ich liczba przypadająca na kraj wynosi min. 15 studentów. (1%)
 
Zobacz tabele rankingowe   |   Wersja .PDF
 

Zastrzeżenie prawne