Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pracodawcy i absolwenci Drukuj Poleć znajomemu

Nowością tegorocznego rankingu preferencji pracodawców są rankingi uczelni publicznych i niepublicznych dla każdego województwa. Na podstawie opinii pracodawców powstał również ogólnopolski ranking uczelni publicznych i niepublicznych oraz ranking w grupach kierunków studiów. Pozycję lidera z łatwością utrzymała Politechnika Warszawska.

Od czterech lat jednym z kryteriów rankingu są wyniki badania preferencji pracodawców. W tegorocznej edycji wskazania pracodawców decydują o ostatecznym kształcie rankingu w 10 proc.

W 2012 roku badanie zostało realizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR metodą CATI – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Jak przekonuje prof. dr hab. Jan Garlicki, dyrektor generalny  INDICATORA, zastosowanie tej metody pozwala na dotarcie do respondentów zajmujących eksponowane stanowiskay; zapewnia kontrolę przebiegu badania, umożliwia dopilnowanie przestrzegania reguł standaryzacji, a także bieżący monitoring zrealizowanych wywiadów.

 

 

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1000 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce, zatrudniających na podstawie umowy o pracę więcej niż 20 pracowników. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD z czterech grup branż. Grupę respondentów stanowiły osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w przedsiębiorstwie.  

Badacze zastosowali losowo-warstwowy dobór jednostek, stosując dwa kryteria: wielkość zatrudnienia w podziale na przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające 20-49 pracowników), duże (50-249 pracowników) i wielkie (250 i więcej pracowników) oraz podział na województwa. W badaniu po raz pierwszy uwzględniono 15 grup kierunków studiów (poprzednia edycja uwzględniała 7 grup kierunków), przy liczebności minimum 30 wskazań dla każdej z nich. Respondenci oceniali uczelnie z trzech grup kierunków, kluczowych dla działalności ich firmy z listy: kierunki humanistyczne, filologie obce i języki, kierunki społeczne, kierunki ekonomiczne, kierunki prawne, kierunki polityczne, kierunki pedagogiczne, psychologia, kierunki ścisłe, kierunki przyrodnicze, kierunki techniczne, architektura i budownictwo, kierunki IT, kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne, kierunki medyczne i o zdrowiu.

Metoda obliczania wskaźników

CBM INDICATOR przygotował ranking oparty na podstawie klasyfikacji, jaką uzyskała dana uczelnia w poszczególnych województwach na postawie następującego schematu: dla każdej ze szkół wyższych obliczono, które miejsce zajęła ona w każdym z 16 województw. Na przykład Politechnika Warszawska zajęła 1 miejsce w województwie mazowieckim, 3 miejsce w województwie dolnośląskim, 3. miejsce w województwie lubelskim, itd. Następnie zostały przyporządkowane rangi – każdemu pierwszemu miejscu  przyporządkowano 98 punktów, drugiemu 97 punktów, trzeciemu 96 punktów, zaś ostatniemu miejscu – 1 punkt. Nadawana liczba umownych punktów wynikała z dwóch następujących przesłanek: całkowita liczba badanych szkół wyniosła 98; wskazywana przez respondentów liczba szkół również wyniosła 98 (każda ze szkół z listy badanych podmiotów wskazana została co najmniej raz). W kolejnym etapie wyszukano uczelnię, która zgromadziła największą liczbę punktów. Była to Politechnika Warszawska, która zgromadziła 1520 punktów. Uczelni tej przyporządkowano wartość rankingową 100 proc. Rangi dla pozostałych szkół obliczano jako stosunek tej wartości. Na przykład: Uniwersytet Jagielloński uzyskał 1376 punktów, co stanowi 90,53 proc. liczby punktów uzyskanych przez lidera.

Trzy zestawienia

Obok ogólnopolskiego rankingu publicznych i osobno – niepublicznych uczelni akademickich na podstawie ocen pracodawców został przygotowany ranking uczelni według kierunków studiów oraz tegoroczna nowość – rankingi uczelni dla każdego z województw.

W rezultacie obliczeń pierwsze miejsce utrzymała bezkonkurencyjna Politechnika Warszawska, kolejne – podobnie jak w roku poprzednim – Uniwersytet Warszawski, AGH, Politechnika Wrocławska. Nieznaczne zmiany nastąpiły od piątego miejsca. W rankingu 5 najlepszych niepublicznych uczelni akademickich znalazły się w kolejności: Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Na gorąco wyniki rankingu skomentował prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, rektor PW: – W 2012 roku Politechnika Warszawska jest największa w całej swojej historii – z pięcioma tysiącami pracowników, niemal trzydziestoma trzema tysiącami studentów i tysiącem doktorantów. Rozwojowi ilościowemu towarzyszy wysoka pozycja rankingowa. Przywiązuję bardzo dużą wagę do rankingów, cieszę się z wysokich pozycji Politechniki w rankingu uczelni akademickich i grupie uczelni technicznych.  Ale największą radość sprawia nam uznanie pracodawców, bo nie podważając zasadności wszystkich kryteriów, na podstawie których powstaje ranking, ocena przydatności do pracy naszych absolwentów, ich wiedza i umiejętności weryfikowane przez pracodawców są według mnie wartością najważniejszą.  

Równie interesujące są dwa kolejne zestawienia, według kierunków oraz według województw. Tutaj metoda obliczania wskaźników była następująca: dla każdej uczelni obliczono odsetek pracodawców, których zdaniem dana uczelnia najlepiej przygotowuje swoich absolwentów do pracy ze względu na sektor lub branżę, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje i zatrudnia jej absolwentów (uzyskane w ten sposób wartości pomnożono przez ustaloną wagę 2) oraz dana uczelnia najlepiej przygotowuje swoich absolwentów do pracy ze względu na sektor lub branżę, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje i nie zatrudnia jej absolwentów (uzyskane w ten sposób wartości pomnożono przez ustaloną wagę 1). Otrzymane w ten sposób wartości zsumowano dla każdej z uczelni, a następnie przyznano 100 punktów uczelni, która otrzymała najlepszy wynik.  

Ogólnopolski ranking publicznych i niepublicznych uczelni akademickich w ramach każdej z grup kierunków studiów prezentuje uczelnie, które zdaniem respondentów najlepiej przygotowują swoich absolwentów do pracy.

W rezultacie powstało 15 tabel w podziale na grupy kierunków. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Warszawska zostały liderami rankingu w czterech grupach kierunków każda. UW okazał się najlepszą uczelnią wśród kierunków społecznych, przyrodniczych, prawnych oraz politycznych. UJ zwyciężył wśród kierunków humanistycznych, filologii obcych i języków, pedagogicznych i psychologicznych. Z kolei PW została uznana za uczelnię najlepiej przygotowującą absolwentów kierunków ścisłych, technicznych, architektury i budownictwa oraz kierunków IT.

Ranking publicznych i niepublicznych uczelni akademickich dla każdego z województw prezentuje wskazania respondentów z konkretnych województw.

Wyniki wymagają krótkiego komentarza – wszystko wskazuje na to, że formułowane w poprzednich latach zarzuty o nadreprezentacji instytucji i firm z województwa mazowieckiego, która miała wpływać na procentowo większy wybór największych uczelni z centrum kraju, nie znajdują potwierdzenia. Okazuje się bowiem, że pracodawcy w oddalonych od centrum firmach również wskazywali na uczelnie warszawskie. Tak jest np. w przypadku Politechniki Warszawskiej, która jest wskazywana w woj. dolnośląskim; kujawsko-pomorskim; warmińsko-mazurskim.

 

Zastrzeżenie prawne