Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Metodologia Rankingu Uczelni Akademickich 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są według prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych sześć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 33 kryteriów. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni.

Źródłem danych były własne badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, badanie pracodawców przygotowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. (GUS 2011), aktualne dane MNiSW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Prestiż 25% 
 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. (10%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz dr hab., którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach. W badaniu przeprowadzonym w roku bieżącym nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. (10%)
 • Uznanie międzynarodowe – mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (3%)
 • Wybór olimpijczyków – mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych. (2%)
Innowacyjność 5% 

 • Patenty, prawa ochronne i licencje – liczba zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą wynalazków i wzorów użytkowych (z wagą 0,5) oraz udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą (z wagą 1,0) w latach 2010 – 2011 (wg pierwszego zgłaszającego) oraz sprzedanych licencji. (2%)
 • Pozyskane środki z UE – mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
 • Zaplecze innowacyjne uczelni – Kryterium bierze pod uwagę posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)
Potencjał naukowy 15%

 • Ocena parametryczna – mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (6%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich. (2%)
 • Uprawnienia doktorskie – mierzone sumą uprawnień doktorskich. (2%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (3%)
 • Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (2%)
Efektywność naukowa 30%
 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2011 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (8%)
 • Nadane stopnie i tytuły naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2011 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w uczelni na głównym etacie. (7%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)
 • Publikacje – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 10.01.2012) w latach 2007-2011 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie. (2%)
 • Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2007-2011 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 10.01.2012). (3%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2007-2011 (stan bazy na dzień 10.01.2012). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (3%)
 • Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)
 • Studia doktoranckie – mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)

Warunki studiowania 10%
 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6). (5%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2011 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem dwóch parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (1%)
 • Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2011. (1%)

Umiędzynarodowienie 15% 

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2011/12. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2011/12. (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – mierzona liczbą krajów pochodzenia studentów cudzoziemców w przypadku gdy ich liczba przypadająca na kraj wynosi min. 15 studentów. (1%)

Metodologia niepublicznych uczelni magisterskich
Metodologia niepublicznych uczelni licencjackich i PWSZ

 
Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .PDF

Lubię to!
 

Zastrzeżenie prawne