Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prestiż, renoma, uznanie... Drukuj Poleć znajomemu
Prestiż

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali? – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom w Polsce oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły naukowe w 2010 r. Otrzymaliśmy 445 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

Nauki chemiczne

Prof. Marta Radecka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Nieorganicznej.
Moje typy: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński.

Zarekomendowane przeze mnie wydziały chemii moim zdaniem należą do najlepszych w Polsce. Różnorodność tematów badawczych prowadzonych na w/w uczelniach pozwala na rozwijanie zainteresowań. Szeroki program zajęć teoretycznych i laboratoryjnych umożliwia poznanie różnorodnych metod badawczych, od niemal „historycznych” po najnowsze osiągnięcia technik badawczych. Studenci mają możliwość kształcenia się pod opieką wybitnych naukowców i pedagogów, pracując w laboratoriach dysponujących aparaturą naukowo-badawczą najwyższej klasy.

Uczelnie te stwarzają uzyskanie szerokiej wiedzy, czasami bardzo specjalistycznej i duże możliwości pracy. Dla osób chcących kontynuować naukę oferta kształcenia obejmuje również czteroletnie indywidualne studia doktoranckie, często interdyscyplinarne.
Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, umożliwia uzyskanie prestiżowego (dla niektórych) tytułu inżyniera.

Każdy z tych wydziałów „kształcąc chemików” wykazuje jednak indywidualny obszar badawczy a szczególności:

  • UW – chemia teoretyczna i kwantowa, krystalografia, chemia analityczna;
  • PW – technologia chemiczna, chemia organiczna (polimery), analityka chemiczna;
  • UAM – największy wydział chemiczny w Polsce, chemia bioorganiczna i organiczna;
  • UWr – chemia związków koordynacyjnych wraz z krystalochemią, chemia organiczna;
  • UJ – chemia sadowa, kataliza heterogeniczna, metody fizykochemiczne.

 

Nauki techniczne

Prof. Maciej Konacki, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, Zakład Astrofizyki (CAMK Toruń).
Moje typy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski.
 
W astronomii niezwykle istotne są solidne podstawy w fizyce i matematyce.
Z tego powodu wybrałem dwie najsilniejsze uczelnie w Polsce. Drugim kryterium był potencjał badawczy tych uczelni w astronomii.
Należy podkreślić, że ranking nie obejmuje instytutów PAN, które bardzo często prowadzą studia doktoranckie. Gdyby instytuty PAN były brane pod uwagę, bez wątpienia na pierwszy miejscu postawiłbym Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN.


Nauki techniczne

Prof. Elżbieta Bociąga, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Technologii Mechanicznych, dyrektor Zakładu Przetwórstwa Polimerów.
Moje typy: Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska.
W mojej dziedzinie „budowa i eksploatacja maszyn” zarekomendowałabym studia w Politechnikach usytuowanych w uprzemysłowionych rejonach Polski, zwłaszcza na Górnym i Dolnym Śląsku (Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska), ze względu na możliwość szerszego wyboru miejsca pracy po ukończeniu studiów. Mam wiele kontaktów z przedstawicielami przemysłu, zwłaszcza z województw śląskiego, łódzkiego, opolskiego i małopolskiego, i mogę powiedzieć, że znaczną część kadry na kierowniczych stanowiskach oraz inżynierów w biurach konstrukcyjnych, technologicznych stanowią absolwenci Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej.
 
Na przykład w zakładach Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego pracuje ponad 500 absolwentów Politechniki Częstochowskiej. Wielu absolwentów Politechniki Częstochowskiej jest właścicielami dobrze prosperujących firm, zarówno w kraju jak i za granicą. Spośród firm krajowych można wymienić nowoczesne częstochowskie firmy Metal Union Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hemar”, Odlewnia Żeliwa Wulkan SA oraz firmy działające w innych miejscowościach, np. Bodeko Sp. z o. o., Konsorcjum Stali S. A., Odlewnia Silum Sp. z o. o.. Właścicielem firmy Nitrex Metal Inc. z siedzibą w Montrealu, znajdującej się na liście 100 najlepiej rozwijających się firm w Kanadzie, jest absolwent Politechniki Częstochowskiej. Osiągnięcia zawodowe wielu absolwentów wskazują na wysoki poziom nauczania na tych uczelniach.
 
Wśród pięciu uczelni wskazałam Politechnikę Krakowską i Politechnikę Poznańską. W tych dużych miastach absolwenci również mają większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w wybranym zawodzie.


Nauki biologiczne

Prof. Barbara Kieliszewska-Rokicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Środowiska.

Moje typy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest moja macierzystą uczelnią i dlatego jest bliski mojemu sercu. Jednak nie tylko z powodów sentymentalnych polecałabym tę uczelnię młodym osobom. UAM niemal wiekową tradycję łączy z nowoczesnością. Posiada stare, szacowne budynki w centrum Poznania, gdzie mieszczą się kierunki humanistyczne oraz wspaniała Aula Uniwersytecka, w której studenci przeżywają takie ważne momenty, jak inauguracje roku akademickiego, a w końcu absolutorium. Jednak studia na kierunkach eksperymentalnych, w tym biologicznych odbywają się w nowoczesnym kampusie uniwersyteckim Morasko, który zapewnia wygodne warunki studiowania, a doskonale wyposażone laboratoria dają możliwość wykonywania ciekawych prac dyplomowych. Kierunki biologiczne proponują studentom szeroką ofertę specjalności. Jest to możliwe dzięki kadrze nauczycieli akademickich, reprezentujących wiele dziedzin nauk biologicznych.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – najstarsza uczelnia w Polsce. Warto tam studiować choćby z powodu jego lokalizacji w fascynującym mieście. Ale nie tylko. UJ poza wspaniałą historią i tradycją oferuje doskonałe warunki do studiowania w nowym kampusie uniwersyteckim pod opieką doskonałej kadry akademickiej. Zgodnie z moją wiedzą UJ oferuje dobre stypendia dla doktorantów.

Uniwersytet Śląski, stosunkowo młody, bo liczy niewiele ponad 40 lat, oferuje studentom ciekawe studia w zakresie nauk biologicznych. Dzięki udziałowi UŚ w licznych programach dydaktycznych krajowych i międzynarodowych studenci mają możliwość odbywania części studiów w wybranych uczelniach w Europie oraz odbywania interesujących staży w różnych placówkach naukowych w Polsce.


Nauki humanistyczne

Prof. Małgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej.
Moje typy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska, Collegium Medicum UJ.
Osobom o zainteresowaniach technicznych poleciłabym AGH i Politechnikę Krakowską, medycznych – Collegium Medicum UJ, a o szerszych zainteresowaniach – UJ i UW.
Powody:
  1. najlepsza kadra naukowa – wybitni badacze, aktywni, publikujący w świecie, członkowie międzynarodowych zespołów naukowych, o najlepszych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych, z wieloma ważnymi kontaktami międzynarodowymi, zdobywający pieniądze na badania w konkursach krajowych i zagranicznych;
  2. najlepsza infrastruktura badawcza – laboratoria i sprzęt specjalistyczny, zakupywany i utrzymywany z grantów badawczych;
  3. coraz lepsza infrastruktura dydaktyczna – doskonałe biblioteki i bazy tekstów naukowych, budowane kampusy o najnowocześniejszych standardach;
  4. najlepsza oferta programowa – nowe programy studiów dopasowane do potrzeb rynku, programu układane we współpracy z pracodawcami, wysoka i stale monitorowana jakość kształcenia.


Nauki rolnicze

Prof. Henryk Zieliński, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, kierownik Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności.
Moje typy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Rekomendacja ta oparta jest o jakość oferty kształcenia, co w dalszej kolejności ma wpływ na możliwość podjęcia odpowiedniej pracy w zawodzie.
 
Oferta kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest ścisła i komplementarna. Jest ona zbieżna z ofertą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Obejmuje ona studia z zakresu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwa i Dietetyki. Zakres studiów wsparty jest działalnością naukową prowadzoną przez zespoły badawcze Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu skoncentrowaną na ocenie surowców stosowanych w produkcji żywności, technologii przetwarzania, zagadnieniach inżynieryjno-technicznych związanych z wytwarzaniem żywności, a w szczególności dotyczą szerokiej problematyki żywienia człowieka i chorób dietozależnych. Wydziały oferuje studentom szeroki dostęp do warsztatu analitycznego obejmującego unikatową aparaturę i wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem kadry naukowej i pracowników inżynieryjno-technicznych, co ułatwia po studiach podjęcie pracy w wielowymiarowym aspekcie przetwórstwa rolno – spożywczego jak i również w obszarze bezpieczeństwa żywności i zdrowia. Prowadzone Koło Naukowe Dietetyków i Koło Naukowe Technologów Żywności UP w Poznaniu stwarza możliwość kontaktu już na etapie studiów z przyszłym pracodawcą.
 
Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie oferuje ponadto, oprócz kształcenia z zakresu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Towaroznawstwa, studia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Przygotowują one do pracy w: biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, przemyśle – chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym – oraz drobnej wytwórczości.
 
Na Wydziale Nauki o Żywności SGGW w Warszawie prowadzone jest kształcenie studentów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Istotnym i komplementarnym aspektem studiów jest fakt, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako jedna z pierwszych postanowiła profesjonalnie pomagać swoim absolwentom w poszukiwaniu pracy. Działające od kilkunastu lat Sekcja Promocji Absolwentów SGGW „AGROKADRA” pracuje w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.
 
Ważnym aspektem rekomendacji jest położenie kampusu akademickiego. Pod tym względem na pierwsze miejsce wysuwa się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z unikalnym w skali kraju świetne położonym kampusem akademickim w Kortowie.
Ostatnim kryterium rekomendacji jest możliwość znalezienia pracy po ukończeniu studiów. Wydaje się, że ukończenie studiów w Warszawie, Poznaniu i Krakowie może sprzyjać znalezieniu odpowiednich ofert, często już poprzez organizowane praktyki studenckie oraz obecność dużej liczby firm w tych miastach. Nie stanowi to jednak żadnej istotnej reguły, ponieważ również w województwie warmińsko-mazurskim sektor przetwórstwa rolno-spożywczego jest bardzo dobrze rozbudowany, a młodzi ludzie po studiach wykazują znaczną mobilność.
 
opr. WW
Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .JPG

 

Lubię to!

 

Zastrzeżenie prawne