Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Lech Dzienis nowym rektorem Politechniki Białostockiej Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Lech Dzienis nowym rektorem Politechniki BiałostockiejProf. dr hab. inż. Lech Dzienis, obecny prorektor ds. rozwoju i współpracy,  został nowym rektorem Politechniki Białostockiej (18.04) na kadencję 2012-2016. Otrzymał 94 spośród 98 głosów elektorów obecnych na wyborach. Był jedynym kandydatem na te funkcję.

Rektor-elekt urodził się w Krakowie, w rodzinie z tradycjami inżynierskimi. Studia magisterskie ukończył w 1976 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej, tam też jako pracownik naukowy rozwijał swoje zainteresowania związane z inżynierią komunalną. W Politechnice Łódzkiej pracował do 1983 roku. W tym samym roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno – Budowlanym, a w roku 1993 na Politechnice Krakowskiej - na podstawie rozprawy Niezawodność wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę - otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku na Politechnice Wrocławskiej.

W  Politechnice Białostockiej podjął pracę w roku 1983, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana, a następnie przez okres dwóch kadencji, 1996-1999 i 1999-2002, dziekana wydziału. Od 1995 roku sprawuje obowiązki kierownika Katedry Systemów Inżynierii Środowiska (daw. Katedry Ochrony Środowiska).W roku 2008, decyzją kolegium elektorów, zostałem powołany na funkcję prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej.
W trakcie kariery naukowej odbył wiele staży zagranicznych. Doświadczenie zdobywał m.in. w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno-Budowlanym (ZSRR), University of South Florida (USA), czy też University of Connecticut (USA).

Autor 45 prac monograficznych, 55 artykułów i referatów, 1 monografii książkowej oraz 2 skryptów, współautor ponad 20 prac naukowo-badawczych, był kierownikiem 3 grantów KBN, promotorem 6 prac doktorskich, ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich.

W latach 1996-2000 był członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w latach 2002 - 2006 członkiem Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 1994 roku jest ekspertem Fundacji EKOFUNDUSZ, biegłym z listy Wojewody Podlaskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko i członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN w bieżącej kadencji. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku, od 2009 roku jestem Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o., a od 2010 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej” Sp. z o.o. Ponadto wraz z grupą przyjaciół zajmuję się działalnością gospodarczą i biznesową w ramach Biura Projektowo-Badawczego PROEKO oraz firmy BSK-BIOGEST Sp. z o.o.

Jest autorem szeregu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki – projektantem 100 oczyszczalni ścieków oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, z czego 50 oczyszczalni w autorskim systemie SBR BIOGEST, prekursorem wdrożenia 3 pierwszych w Polsce, pionierskich instalacji autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów oraz 3 nowatorskich instalacji do unieszkodliwiania odorów z terenu oczyszczalni ścieków.