Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Stanisław Bielecki ponownie rektorem Politechniki Łódzkiej Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Stanisław Bielecki ponownie rektorem Politechniki ŁódzkiejProf. Stanisław Bielecki ponownie został rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję 2012-2016 (4.04). Spośród 104 obecnych elektorów 80 poprało jego kandydaturę, przeciwko było 24. Był jedynym kandydatem na tę funkcję.

W swoim programie wyborczym - program twórczej i dynamicznej kontynuacji - wskazał na: naukę, edukację i innowacje, które winny wzajemnie się przenikać, tworząc doskonale współdziałający trójkąt wiedzy. Naukę ma charakteryzować: wysoka jakość prowadzonych badań dzięki stworzonym mechanizmom pozwalającym na realizację priorytetowych kierunków badawczych , intensyfikacja współpracy naukowej z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; wspieranie najbardziej aktywnych szkół naukowych prowadzących nowoczesne badania i przyspieszenie kariery naukowej, przy zwiększeniu udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych.

Edukacja wymaga nowoczesnej oferty kształcenia zaspakajającej potrzeby studentów i pracodawców, w której nacisk zostanie położony na interdyscyplinarność, w oparciu o rzeczywiste potrzeby rynku wypracowane we współpracy z liderami przemysłu. Sprzyjać temu będzie doskonalenie zintegrowanego systemu wspierającego jakość kształcenia. Rektor-elekt przywiązuje wielką wagę do mobilności studentów i pracowników pozwalającej na pracę i współpracę na obszarze UE i poza nią. Stworzone zostaną warunki do szybkiego rozwoju najzdolniejszych studentów. „Wyłapywanie talentów” i objęcie ich indywidualną opieką pozwoli najzdolniejszym studentom pokonywać etapy studiów, uczestniczyć w projektach badawczych oraz mieć dostęp do staży i praktyk za granicą.

Innowacyjność to bardzo istotny obszar w rozpatrywanym synergizmie trójkąta wiedzy. Prof. Bielecki widzi konieczność opracowania mechanizmów kierunkujących prowadzenie badań tak, aby generowały jak najwięcej innowacji. Istotnym elementem działania w tym obszarze będzie stymulacja i ułatwianie studentom, doktorantom i pracownikom zakładanie firmy typu start-up i spin-off. Komercjalizacja wiedzy powinna być wspomagana przez system transferu wyników badań do biznesu. Politechnika będzie dalej inicjować współpracę z przemysłem i otoczeniem biznesowym poprzez skuteczną identyfikację potrzeb badawczych przemysłu oraz wspierać tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Rektor-elekt urodził się w 1946 r. w Sandomierzu. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora uzyskał w 1978 r., habilitował się w 1990 r., a w 1999 r. został mu nadany tytuł profesora. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną pełnił wiele funkcji w uczelni, był m.in., prodziekanem (1993-1996) i dziekanem (1996-2002) Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii (obecnie Biotechnologii i Nauk o Żywności), prorektorem ds. nauki i rozwoju uczelni (2003 - 2008) i rektorem w kadencji 2008-2012. Od 1998 r. jest dyrektorem Instytutu Biochemii Technicznej.

Jest specjalistą biotechnologii przemysłowej. Jednym z większych sukcesów naukowych prof. Bieleckiego są badania, które doprowadziły do opracowania metody wytwarzania materiałów opatrunkowych, siatek przepuklinowych, rurek i implantów z bakteryjnej celulozy. W Instytucie Biochemii Technicznej stworzono pilotażową linię technologiczną, otrzymano certyfikaty dopuszczające opatrunki celulozowe o nazwie CelMat do stosowania.

Prof. S. Bielecki ma w dorobku ponad 200 publikacji naukowych oraz 43 patenty i zgłoszenia patentowe. Był wykładowcą w licznych ośrodkach zagranicznych oraz jako visiting professor w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji, Chinach. Dotychczas wypromował 11 doktorów.

Profesor bierze udział w pracach wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. jest polskim ekspertem w europejskiej komisji przyznającej granty w ramach 7. Programu Ramowego UE. Współtworzył w 2003 r. Polską Federację Biotechnologii i rok później Polską Platformę Technologiczna Biotechnologii oraz Centrum Doskonałości Biotechnologii Przemysłowej.