Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Wiesław Banyś ponownie rektorem Uniwersytetu Śląskiego Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Wiesław Banyś ponownie rektorem Uniwersytetu ŚląskiegoProf. dr  hab. Wiesław Banyś ponownie został rektorem Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2012-2016. Był jedynym kandydatem na funkcje rektora. Na 180 ważnie oddanych głosów otrzymał 134 głosy za, 33 osoby były przeciwne, 13 elektorów wstrzymało się. Rektor-elekt (rocznik 1951) ukończył filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1974 roku.

Pracę doktorską zatytułowaną: Ambiguïté référentielle des descriptions indéfinies en français obronił na Wydziale Filologicznym UŚ w 1981 r. Rozprawę habilitacyjną - Théorie sémantique et „si...alors”. Aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle obronił na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 r. Tytuł profesora otrzymał w 2001 r. Specjalizacją naukową prof. Banysia są: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna, logiczne podstawy językoznawstwa oraz językoznawstwo stosowane, a w szczególności: językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne i wspomaganie tłumaczenia przy pomocy komputera, elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych rektora-elekta należą: konstrukcja w postaci rachunku logicznego teorii semantycznej spełniającej kryteria metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu K. Poppera; opis kognitywny, w postaci „mapy kognitywnej”, realizujący oryginalną koncepcję podejścia kognitywnego, systemu konstrukcji języka francuskiego związanych z wyrażaniem warunkowości i implikacji; rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo, integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego, automatycznego streszczania dokumentów; utworzenie szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo (8 rozpraw doktorskich wypromowanych, 4 w trakcie przygotowania) stosowanego m.in. w modułach tłumaczenia automatycznego.

Prof. Wiesław Banyś wypromował 13 doktorów, opiniował 5 rozpraw doktorskich, 7 habilitacji, 2 profesury. Jest autorem 5 monografii (3 opublikowanych i 2 przygotowanych do druku) oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, współredaktorem 4 tomów zbiorowych, redaktorem 11 roczników czasopisma „Neofilologica”, współredaktorem 5 roczników „Etudes Cognitives/Studia Kognitywne”, a także kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i za granicą. W latach 1977 – 2004 odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (6 na Sorbonie), w 2004 r. był profesorem wizytującym na Université Paris-XIII. Jest członkiem 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i USA. W latach 1992 – 2007 uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych oraz 2 międzynarodowych grupach badawczych.

Pełnił liczne funkcje administracyjne, w tym: 1991 - kierownika Zakładu Językoznawstwa Romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej; 1994 - 1996 prodziekana ds. współpracy zagranicznej i nauki Wydziału Filologicznego UŚ; • 1996 - 1999 – 2002 dziekana Wydziału Filologicznego UŚ; 2002 - 2005 dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UŚ; 2005 - dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki US (dawny Instytut Filologii Romańskiej);  2002 - 2005 - prorektora UŚ ds. nauki, współpracy i promocji; 2005 - 2008 - prorektora UŚ ds. nauki i informatyzacji.

Od 2008 roku pełni funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Neofilologiczna, oddział Katowice, Société Linguistique de Paris (FR), Cognitive Science Society (USA), Euroscience (EU – FR).

• 2008–2012 członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
• 2009–2010 członek Komitetu Sterującego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy opracowanej przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) w imieniu Konsorcjum: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), Fundacji Rektorów Polskich oraz Konferencji Rektorów Publicznych Szkol Zawodowych (KRePSZ)
• 2011–2013 koordynator w imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) projektu Alfa-Puentes prowadzonego przez European University Association (EUA) wraz z 4 Konferencjami Rektorów w Europie i 14 Konferencjami Rektorów Ameryki Łacińskiej
Czas wolny spędzam buszując w internecie, a także na spotkaniach ze znajomymi i przyjaciółmi.
Krótko: komputery, filozofia, internet.