Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Ryszard Barcik ponownie rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Ryszard Barcik ponownie rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-BiałejProf. dr hab. inż. Ryszard Barcik, obecny rektor, został ponownie wybrany rektorem ATH na kadencję 2012-2016. Zdobył ponad 75 proc. poparcie głosujących, spośród 57 obecnych elektorów 46 udzieliło mu poparcia, czterech głosowało przeciw, siedmiu się wstrzymało Był jedynym kandydatem na tę funkcję.

– Pierwszy dzień wiosny, to i dzień radosny. Dziękuję wszystkim elektorom ATH za udzielone mi poparcie. Mamy wiele do zrobienia, ale dla mnie liczy się, że nie będę tego robił sam, że będzie mnie wspierać cała nasza społeczność akademicka – mówił rektor-elekt po wyborze na drugą kadencję.

Rektor-elekt zapowiedział kontynuację dotychczasowej polityki Akademii. – Uczelnia powinna być stabilna finansowo, jednocześnie musimy szukać kolejnych źródeł finansowania naszego rozwoju, przede wszystkim pod względem nauki. Wszystko po to, aby do końca dekady uzyskać status uniwersytetu – zapowiadał. - Publiczne ogłoszenie tego celu było moim zamierzeniem od początku mijającej kadencji rektorskiej. Jednak na głośne wyrażenie tego dążenia zdecydowałem się początkiem 2011 r., w momencie, kiedy ustabilizowała się szeroko pojęta sytuacja organizacyjna uczelni, w tym finansowa oraz gdy pojawiły się realne perspektywy na tego typu rozwój. Obecnie poczyniliśmy już wiele starań na drodze do uniwersytetu, uzyskując wsparcie finansowe władz wojewódzkich – pisał w swoim programie wyborczym.

Prof. dr hab. Ryszard Barcik urodził się w 1948 roku w Rychwałdku k/ Żywca. Studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ukończył w 1972 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 roku. W 1993 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 2012 r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego objął kierownictwo Katedry Towaroznawstwa. Od 1994 jest Kierownikiem Katedry Zarządzania. W latach 1994-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania. W 1996 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale. Od 1999 roku pełnił z mianowania funkcję dziekana, a w 2002 roku utworzył i został wybrany na dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, które nastąpiło wraz z utworzeniem Akademii Techniczno- Humanistycznej w 2001 roku. Funkcję tę pełnił do 2008 r., Był także inicjatorem i autorem powstania specjalności na kierunku zarządzanie i marketing, gdzie opracował program i treści szczegółowe przedmiotów na specjalności zarządzanie logistyką i jakością, której kierownikiem i opiekunem naukowym jest od 2001 roku. Od 2001 roku jest kierownikiem Zakładu Logistyki i Jakości Wydziału Zarządzania i Informatyki.

Jest członkiem Komitetu Nauki o Materiałach oraz członkiem Sekcji Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 jest członkiem Komisji ds. organizacyjnych i legislacyjnych KRASP-u. W 2008 roku został wybrany rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej. W 2009 roku przyjął Honorowe Członkostwo Business Center Club. Od 2010 roku jest Honorowym Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W tym samym roku otrzymał wyróżnienie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Pro publico bono", przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Od chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego jego zainteresowania koncentrowały się w dziedzinie zarządzania logistycznego i zarządzania jakością. W tym celu utworzył Zakład Logistyki i Jakości, w którym realizowane są badania z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach oraz zarządzania systemami jakości.

Dorobek naukowo-badawczy, jaki osiągnął w całym akademickim okresie pracy obejmuje 303 pozycje. Na dorobek ten składa się: 33 książki, 85 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 95 prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych. Dorobek ten to także 76 prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie wykładowe z następujących przedmiotów: zarządzanie logistyczne, logistyka, przedsiębiorczość, systemy zarządzania jakością, zarządzanie projektami. Do prowadzonych przedmiotów opracował programy szczegółowe. Prowadzi także od lat seminaria dyplomowe i prace dyplomowe pod swoim promotorstwem. Pracował nad wnioskiem i całą dokumentacją związaną z możliwością nadania przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych praw doktoryzowania w dziedzinie Nauk Ekonomicznych i dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu dla Wydziału Zarządzania i Informatyki. Posiada także znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych. W kształtowaniu naukowej i zawodowej sylwetki ważną rolę spełniły staże naukowe szczególnie zagraniczne: University of Houston USA, Jackson State University USA MIT, Cambridge USA, Yale University USA.