Wielki Finał w wielkiej Auli
Metodologia rankingu maturalnego Drukuj Poleć znajomemu

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2011 r. zdawało minimum 12 maturzystów. 

Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez szkołę wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. W przypadku techników warunkiem dodatkowym była minimum 50-procentowa przystępowalność do egzaminów zawodowych.

Ranking uwzględnia wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym, dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik maksymalny dla egzaminów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym, oraz z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo.

W tabelach prezentujących wyniki rankingów maturalnych, ze względu na ograniczoną objętość publikacji, przedstawiliśmy jedynie szczegółowe wyniki z wybranych przedmiotów - tych, które były najczęściej wybierane przez maturzystów.

Warto zauważyć, że wśród szkół ponadgimnazjalnych w Polsce jest również grupa szkół z maturą międzynarodową, która w tym rankingu nie została uwzględniona.

Wagi kryteriów maturalnych dla liceów ogólnokształcących i techników były różne i przez analogię do rankingu głównego wynosiły odpowiednio: przedmioty obowiązkowe - 30% dla LO i 30% dla techników, przedmioty dodatkowe 35% dla LO i 15% dla techników.

Wynik matury z przedmiotów obowiązkowych

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów, osobno dla liceów ogólnokształcących i techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ostateczny wskaźnik maturalny został pomnożony przez wskaźnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Wynik matury z przedmiotów dodatkowych

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów, osobno dla liceów ogólnokształcących i techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskany w ten sposób współczynnik mnożony jest przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.