Bilans 2011
 Studenci w Polsce
 Liczba Szkół Wyższych
 Studenci w uczelniach niepublicznych
 Liczba uczelni niepublicznych

 Mapa uczelni
niepublicznych w Polsce
Uczelnie niepubliczne 2011
Pełna tabela

Bilans 1991-2011
Pełna tabela

Uczelnie niepubliczne w projektach Unii Europejskiej Drukuj Poleć znajomemu

Polskie uczelnie coraz sprawniej aplikują o środki europejskie. Tylko w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjnej Gospodarki, Kapitału Ludzkiego oraz Infrastruktury i Środowiska, dla których MNiSW jest Instytucją Pośredniczącą, podpisano do tej pory ponad 1500 umów na łączną kwotę ponad 14,5 miliarda złotych w ramach perspektywy 2007–2013.

Co istotne, uczelnie korzystają również z innych programów unijnych, m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych czy Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Środki z programów szkoły wyższe przeznaczają na modernizacje i rozbudowę infrastruktury materialnej i badawczej oraz projekty badawczo-rozwojowe. Dużo projektów realizowanych jest w obszarze kształcenia. Ich celem jest poprawa jego jakości i zwiększenie liczby studentów na kierunkach przyszłościowych, gwarantujących absolwentom udany start na ścieżce zawodowej.

Uczelnie niepubliczne w projektach Unii Europejskiej

Skalę zainteresowania uczelni środkami unijnymi najlepiej widać po stopniu wykorzystania zaalokowanych środków w ramach programów wdrażanych przez MNiSW. Stopień wykorzystania alokacji wynosi od ok. 75% dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 99% w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak na rynku programów unijnych odnajdują się uczelnie niepubliczne? Postaramy się to pokazać na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na koniec roku 2010.

Uczelnie niepubliczne w projektach Unii Europejskiej

W ramach perspektywy 2007-2013 w programach operacyjnych IG, IiŚ, RPW, KL oraz Regionalnych Programach Operacyjnych uczelnie podpisały umowy na łączną wartość ponad 16 miliardów złotych, z czego dofinansowanie środkami z UE tych projektów to ponad 12,5 miliarda złotych. Wygląda imponująco. Sytuacja zmienia się jednak, gdy popatrzymy, jak z tych środków korzystają uczelnie niepubliczne. Z zakontraktowanej puli ponad 12,5 miliarda złotych tylko niecałe 962 miliony trafiły do uczelni niepublicznych, co stanowi nieznacznie ponad 7,5% środków. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy popatrzymy na poszczególne programy. Największy udział uczelnie niepubliczne mają w PO Kapitał Ludzki, gdzie podpisano umowy na 812 projektów, przy 728 umowach z uczelniami publicznymi, jednak udział uczelni niepublicznych w wartości wykorzystanej alokacji to tylko niecałe 29%.

Największy projekt Przedsiębiorcza Uczelnia (o wartości dofinansowania ponad 23 miliony złotych) w ramach PO KL realizuje Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w pozostałych programach, gdzie udział uczelni niepublicznych w wartości pozyskanego dofinansowania waha się od ponad 5% w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych do 0% w przypadku PO Infrastruktura i Środowisko.

Uczelnie niepubliczne w projektach Unii Europejskiej

W ramach Innowacyjnej Gospodarki uczelnie niepubliczne realizują tylko dwa projekty (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie). W ramach PO Rozwój Polski Wschodniej uczelnie niepubliczne realizują trzy projekty: dwa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a trzeci Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pokazuje to, że uczelnie niepubliczne nie są przygotowane do aplikowania do dużych projektów, w których trzeba spełniać bardziej rygorystyczne wymagania oraz wykazać się większym potencjałem własnym. O ile w przypadku miękkich projektów, realizowanych w ramach PO KL, udział tych uczelni jest znaczący, o tyle w projektach twardych udział uczelni niepublicznych jest śladowy.

Duże różnice widać, gdy analizuje się udział uczelni niepublicznych w pozyskiwanych środkach w poszczególnych województwach. Patrząc jednak na te dane, trzeba uwzględnić liczbę uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych w poszczególnych województwach oraz ich potencjał. Widać to na przykładzie województwa lubuskiego, gdzie udział uczelni niepublicznych wynosi prawie 15% i jest to najlepszy wynik w kraju, jednak trudno powiedzieć jednoznacznie, jaki jest tego powód. W Lubuskiem uczelnie pozyskały ponad 88% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a pozostałe 12% w ramach PO KL, przy czym same uczelnie niepubliczne mają ponad 47% udziału w RPO i prawie 53% w PO KL. Czy świadczy to o sile lokalnych uczelni niepublicznych, czy o słabości uczelni publicznych z województwa lubuskiego? Udział uczelni niepublicznych z tego województwa w pozyskiwaniu środków unijnych w skali kraju waha się wokół poziomu 1,5%.