Bilans 2011
 Studenci w Polsce
 Liczba Szkół Wyższych
 Studenci w uczelniach niepublicznych
 Liczba uczelni niepublicznych

 Mapa uczelni
niepublicznych w Polsce
Uczelnie niepubliczne 2011
Pełna tabela

Bilans 1991-2011
Pełna tabela

Fenomen dwudziestolecia Drukuj Poleć znajomemu

9. Samoorganizacja środowiska

 
 1. Ojcowie założyciele
 2. Kadra
 3. Skąd się wzięli studenci?
 4. Liczby i tendencje
 5. Jak to jest na świecie
 6. Prawo – krótki przegląd
 7. Baza materialna
 8. Akademicki charakter
 9. Samoorganizacja środowiska
 10. Przeciw dyskryminacji
 11. Jak wyjść z pułapki demograficznej
 12. Ponad granicami

 

Konferencja Rektorów Uczelnie Niepaństwowych (KRUN) była pierwszym dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych szkół wyższych, reprezentowanych przez rektorów. Pierwsza organizacja uczelni niepublicznych została stworzona z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej w 1992 r., gdy istniało zaledwie siedem szkół.

– Już wówczas chcieliśmy stworzyć stowarzyszenie, ale MEN przekonało nas do utworzenia Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, na wzór konferencji działających w środowisku uczelni niepublicznych. Zorganizowałem spotkanie rektorów, stworzyliśmy taką konferencję, której przewodniczyłem przez dwie trzyletnie kadencje – opowiada prof. Mirosław Zdanowski, założyciel i rektor Akademii Finansów w Warszawie, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, prezes Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych.

Rektor wspomina, że przyjęli taktykę jak najszybszego i za wszelką cenę rozwijania ich uczelni, blokując jednocześnie agresję konkurencyjnego środowiska, która narastała wraz z burzliwym rozwojem tych szkół. Po drodze był nieudany pomysł stworzenia reprezentacji tego środowiska, tzw. Konwentu Rektorów, który miał być jednocześnie wybranym w demokratyczny sposób prezydium KRUN. Jednak propozycja ówczesnego ministra edukacji zaprzeczała owej demokratycznej zasadzie. Okazało się także, że konferencja ma poważne wady, ponieważ nie posiadała osobowości prawnej, co znacznie osłabiało jej pozycję w sytuacjach konfliktowych, oraz nie mogła prowadzić działalności finansowej. Nie została także uwzględniona specyfika uczelni niepaństwowych, w której znaczną rolę odgrywa założyciel uczelni.

Dlatego w 1995 roku część środowiska podjęła próbę utworzenia Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych, zakończoną rejestracją stowarzyszenia w 1997 roku, co spotkało się z chłodnym przyjęciem MEN. Dotychczasowy przewodniczący KRUN został prezesem stowarzyszenia, a od 1997 roku kierowanie KRUN przejął na jedną kadencję Krzysztof Pawłowski, rektor WSB-NLU w Nowym Sączu. Kolejnym przewodniczącym, do 2005 roku był prof. Jerzy Szabłowski, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Konferencja została rozwiązana na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, po powołaniu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentującej wszystkie uczelnie bez względu na rodzaj własności, prowadzące studia pierwszego lub drugiego stopnia, choć w praktyce członkami konferencji są w większości uczelnie niepubliczne. KRZaSP powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie w grudniu 2005 r. Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwszym przewodniczącym KRZaSP w kadencji 2005-2008 był prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Obecnie jej pracami kieruje prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.
W krótkiej historii uczelni niepublicznych powstawały również konferencje reprezentujące interesy części tych uczelni lub wybranych grup je reprezentujących, co było wynikiem wewnętrznych konfliktów, w jakimś sensie spowodowanych nierównym traktowaniem poszczególnych grup przez władze oświatowe. Powstała np. Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych Zawodowych, zajmująca się skomplikowaną sytuacją prawną tych uczelni zawodowych, które utworzono w 1997 r. na mocy ustawy o wyższych szkołach zawodowych (podlegały innym rozwiązaniom niż uczelnie zawodowe powstałe przed 1997 rokiem). Konferencji przewodniczyła dr Barbara Kubska-Maciejowicz, rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Natomiast Konferencja Założycieli Uczelni Niepublicznych reprezentowała założycieli uczelni. – To na nich spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za całą uczelnię, martwią się o finanse, budynki i tysiące rzeczy – wyjaśniał prof. Zbigniew Stachowski, przewodniczący tej konferencji.