Ranking Szkół Wyższych 2011
Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich/Inżynierskich 2011 Drukuj Poleć znajomemu

zasadyZe względu na specyfikę niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu ogólnego. Zachowując pięć grup kryteriów: prestiż (z wagą 20%), siłę naukową (35%), warunki studiowania (38%), innowacyjność (2%) oraz umiędzynarodowienie (5%) odmiennie określono kryteria cząstkowe.

Prestiż 20%
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach. (8%)
 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR. W wynikach uwzględniono tylko te uczelnie, które brały udział w badaniu opinii pracodawców we wszystkich trzech ostatnich latach. Wartość wskaźnika została obliczona jako średnia krocząca z 3 lat. (12%)
Siła naukowa 35%

Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni są:

 • Uprawnienia zawodowe – mierzone liczbą uprawnień zawodowych (I stopnia) w jednostce macierzystej oraz nie powtarzających się uprawnień do prowadzenia kierunków na studiach I stopnia w wydziałach zamiejscowych z wagą 1 oraz uprawnień zawodowych na kierunkach powtarzających się w wydziałach zamiejscowych z wagą 0,5. (12%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (10%)
 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2010 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (7%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (5%)
 • Aktywność wydawnicza uczelni – mierzona liczbą pozycji książkowych autorstwa pracowników uczelni wydanych w roku 2010. (1%)
Warunki studiowania 38%

W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te składają się:

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6). (11%)
 • Powierzchnia na studenta – mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (6%)
 • Własna baza dydaktyczna – mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (6%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2010 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (3%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (3%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (3%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych – mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1,5%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych – mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1,5%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych – mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych. (1,5%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2010. (1,5%)
Innowacyjność 2%
 • Pozyskane środki z UE – mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
Umiędzynarodowienie 5%

 

Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria:
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Studenci obcokrajowcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Umowy międzynarodowe – mierzony liczbą podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. (1%)


Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich (Inżynierskich) oraz Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2011 uwzględniono szkoły wyższe, które mają przynajmniej dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. W przypadku uczelni niepublicznych opublikowano 50 najlepszych w zestawieniu.

Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .PDF

 

Lubię to!