Ranking Szkół Wyższych 2011
Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 Drukuj Poleć znajomemu

zasadyUwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia minimum magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni akademickich. Podobnie jak w roku 2010, zachowano pięć grup kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20%), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (25%), innowacyjność (5%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10%). Odmiennie określono niektóre kryteria cząstkowe.

Prestiż 20%
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach. (10%)
 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy TNS PENTOR. W wynikach uwzględniono tylko te uczelnie, które brały udział w badaniu opinii pracodawców we wszystkich trzech ostatnich latach. Wartość wskaźnika została obliczona jako średnia krocząca z 3 lat. (10%)
Siła naukowa 40%

Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni niepublicznych są:

 • Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1. (9%)
 • Uprawnienia magisterskie – mierzone liczbą uprawnień magisterskich w jednostce macierzystej oraz nie powtarzających się uprawnień magisterskich w wydziałach zamiejscowych z wagą 1 oraz uprawnień magisterskich na kierunkach powtarzających się w wydziałach zamiejscowych z wagą 0,5. (7%)
 • Uprawnienia zawodowe – mierzone liczbą uprawnień zawodowych (I stopnia) w jednostce macierzystej oraz nie powtarzających się uprawnień do prowadzenia kierunków na studiach I stopnia w wydziałach zamiejscowych z wagą 1 oraz uprawnień zawodowych na kierunkach powtarzających się w wydziałach zamiejscowych z wagą 0,5. Nie liczone są uprawnienia I stopnia, jeżeli uczelnia posiada uprawnienia II stopnia na tym kierunku. (2%)
 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2010 (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (5%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (5%)
 • Potencjał naukowy (ocena parametryczna) – mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (4%)
 • Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (3%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (2%)
 • Publikacje – mierzone liczbą publikacji w bazie SCOPUS (stan bazy na 12.01.2011) w latach 2006-2010 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie. (1%)
 • Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2006-2010 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 12.01.2011). (1%)
 • Aktywność wydawnicza uczelni – mierzona liczbą pozycji książkowych autorstwa pracowników uczelni wydanych w roku 2010. (1%)
Warunki studiowania 25%

W rankingu wzięto pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te składają się:

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6). (7,5%)
 • Powierzchnia na studenta – mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (5%)
 • Własna baza dydaktyczna – mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (4%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2010 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (2,5%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (2%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych – mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2010. (1%) 
Innowacyjność 5%
 • Pozyskane środki z UE – mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (3%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (2%)
Umiedzynarodowienie 10%

Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria:

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2010/11. (2,5%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2010/11. (1%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2,5%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1,5%)
 • Studenci obcokrajowcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Wykłady w jęz. obcych – liczba prowadzonych wykładów w jęz. obcych w r. akad. 2010/11. (1%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (0,5%)

Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniu ankietowym Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

 

Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .PDF

Lubię to!