Ranking Szkół Wyższych 2011
Zasady Rankingu Uczelni Akademickich 2011 Drukuj Poleć znajomemu

zasadyZgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są według prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych sześć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 32 kryteriów.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Źródłem danych były własne badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, badanie pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy TNS PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r. (GUS 2010), aktualne dane MNiSW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Prestiż 25%

Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym w kraju i zagranicą, a także wśród kandydatów na studia (olimpijczyków). Mierzony jest poprzez:

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy TNS PENTOR. W wynikach uwzględniono tylko te uczelnie, które brały udział w badaniu opinii pracodawców we wszystkich trzech ostatnich latach. Wartość wskaźnika została obliczona jako średnia krocząca z 3 lat. (11%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz dr hab., którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach. (10%)
 • Uznanie międzynarodowe – mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%)
 • Wybór olimpijczyków – mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych. (2%)
Innowacyjność 5%

 • Patenty, prawa ochronne i licencje – liczba zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą wynalazków i wzorów użytkowych (z wagą 0,5) oraz udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą (z wagą 1,0) w latach 2009 – 2010 (wg pierwszego zgłaszającego) oraz sprzedanych licencji. (2%)
 • Pozyskane środki z UE – mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
 • Zaplecze innowacyjne uczelni – Kryterium bierze pod uwagę liczbę sieci naukowych oraz liczbę konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których skład wchodziła uczelnia w roku 2010, posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)
Potencjał naukowy 15%

Jako kolejną grupę kryteriów przyjęto potencjał naukowy uczelni. Jako mierniki tej cechy przyjęto:

 • Ocena parametryczna – mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (7%)
 • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0. (4%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (3%)
 • Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (1%)

 

Efektywność naukowa 30%

Potencjał naukowy uczelni powinien znaleźć odzwierciedlenie w efektach prac naukowych. Efekty tych prac mierzymy w grupie kryteriów „efektywność naukowa” poprzez:

 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2010 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (8%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2010 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w uczelni na głównym etacie. (7%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)
 • Publikacje – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 12.01.2011) w latach 2006-2010 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie. (2%)
 • Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2006-2010 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 12.01.2011). (3%)
 • H-indeks – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2006-2010 (stan bazy na dzień 12.01.2011). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (3%)
 • Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)
 • Studia doktoranckie – mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)
Warunki studiowania 10%

W rankingu wzięto pod uwagę warunki studiowania. Na warunki te składają się:

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6). (5%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2010 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (1%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych – mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych. (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2010. (1%)
Umiędzynarodowienie 15%

Przy ocenie brano pod uwagę kryteria:

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2010/11. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2010/11. (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2,5%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2,5%)
 • Studenci obcokrajowcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
 • Wykłady w językach obcych – liczba prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2010/11. (1%)

 

Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .PDF

Lubię to!