Ranking Szkół Wyższych 2011
Ranking w grupach kierunków studiów Drukuj Poleć znajomemu

zasadyPo raz drug z kolei przygotowaliśmy Ranking w Grupach Kierunków Studiów, który w naszym przekonaniu jest równie ważny jak ranking uczelni. Rankingi grup kierunków studiów, wskazują mocne strony uczelni i ułatwiają kandydatom dokonanie najlepszego wyboru.

Opracowanie Rankingu w grupach kierunków stało się możliwe dzięki uzyskaniu danych z bazy SCOPUS (według stanu na dzień 12 stycznia 2011 r.). Dodaliśmy do nich dwa kryteria wynikające z badań ankietowych przeprowadzonych wśród kadry akademickiej i pracodawców oraz wyniki oceny parametrycznej MNiSW.

Kryteria rankingu:

 • ocena przez kadrę akademicką, wg badania ankietowego Fundacji Perspektywy – 25%
 • preferencje pracodawców, wg badania TNS Pentor – 25%
 • ocena parametryczna MNiSW – 20%
 • liczba publikacji w latach 2006-2010, wg bazy SCOPUS – 6%
 • cytowania publikacji w latach 2006-2010, wg bazy SCOPUS – 12%
 • indeks Hirsha za lata 2006-2010, wg bazy SCOPUS – 12%.

W rankingu tym analizujemy dwa istotne aspekty pracy uczelni. Z jednej strony siłę naukową, wyrażoną liczbą i jakością publikacji naukowych oraz oceną parametryczną uczelni dokonaną przez MNiSW. Z drugiej strony jakość dydaktyki na uczelniach wyrażoną poprzez wyniki badań Fundacji Perspektywy i Pentora.

W badaniu preferencji zatrudniania absolwentów uczelni przez pracodawców (w siedmiu grupach kierunków studiów) uwzględniono tylko te uczelnie, które były ankietowane przez Pentora w trzech ostatnich latach. Wartość wskaźnika została obliczona jako średnia krocząca z 3 lat. Badaniu zostało poddanych w sumie ponad 1800 pracodawców. Wyniki badań zostały poddane procedurze ważenia, polegającej na nadaniu przedsiębiorstwom rangi odzwierciedlającej ich udział w strukturze gospodarki, co dodatkowo podnosi wiarygodność wyników rankingu.

Badanie przeprowadzone przez Fundację Perspektywy wśród kadry akademickiej określiło, które uczelnie byłyby polecone kandydatom na studia jako najlepiej kształcące w danej dziedzinie. W badaniu brali udział profesorowie „belwederscy” i doktorzy habilitowani, którzy zdobyli swoje stopnie i tytuły w ostatnich trzech latach. W badaniu wzięło udział ok. 1700 osób, co dało ponad 7 tys. wskazań uczelni.

Wyróżniliśmy siedem grup kierunków studiów: kierunki ekonomiczne, kierunki medyczne, kierunki humanistyczne, kierunki społeczne (do tej grupy włączyliśmy kierunki prawa i administracji), kierunki przyrodnicze, rolnicze i leśne, kierunki nauk ścisłych oraz kierunki techniczne i informatyka. W tym roku zrezygnowano z rankingu w grupie kierunków wychowania fizycznego.
Podział kierunków ma charakter autorski, choć wynika z wieloletnich dyskusji na ten temat w środowisku akademickim oraz corocznych oczekiwań maturzystów.

Należy zwrócić uwagę, że w rankingu tym uczelnie różnych typów mogą się znaleźć w jednym zestawieniu, np. w rankingu kierunków technicznych i informatyki w pierwszej dwudziestce znalazły się politechniki, uniwersytety i uniwersytety ekonomiczne. Ale takie właśnie są nowoczesne uniwersytety, w których zanikają tradycyjne podziały na nauczane kierunki studiów.

Aby sprawdzić, jakie kierunki prowadzi uczelnia, zachęcamy do odwiedzenia strony www.perspektywy.pl gdzie w Megabazie uczelni znajdują się wszystkie dodatkowe informacje o prowadzonych kierunkach.

 Grupy kierunków studiów

 • kierunki ekonomiczne: administracja i zarządzanie, analityka gospodarcza, ekonofizyka, ekonomia, ekonomia i matematyka, ekonomia i zarządzanie, finanse i rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, matematyka i ekonomia, metody ilościowe i systemy informatyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, towaroznawstwo, zarządzanie, zarządzanie techniką

 • kierunki medyczne: analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne

 • kierunki humanistyczne: archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bałkanistyka, dyplomacja europejska, edytorstwo, edytorstwo i zarządzanie informacją, etnologia, europeistyka kulturowa, europeistyka z filologią włoską, filmoznawstwo, filologia, filologia angielska, filologia polska, filologia polska i kulturoznawstwo, filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, filozofia, filozofia z elementami psychologii, filozofia z religioznawstwem, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, krajoznawstwo i turystyka historyczna, kultura klasyczna, kulturoznawstwo, kultury i religie Bliskiego Wschodu, kultury i religie krajów Europy Wschodniej, lingwistyka stosowana, mediteranistyka, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, muzykologia, naukoznawstwo, orientalistyka, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, religioznawstwo, retoryka stosowana, rosjoznawstwo, studia bizantyńsko-słowiańskie, studia filologiczno-kulturoznawcze, studia filozoficzno-historyczne, studia wschodnie, studia wschodnioeuropejskie, teologia, wiedza o teatrze, wojskoznawstwo, wschodoznawstwo

 • kierunki społeczne: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,     edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja techniczno-informatyczna, etyka, europeistyka, informatyka ekonomiczna i pedagogika, kognitywistyka, komunikacja europejska, komunikacja i poznanie, logopedia, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia z audiofonologią, logopedia z fonoaudiologią, międzynarodowe studia kulturowe, nauki o działalności charytatywnej, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, psychologia w zarządzaniu, regionalistyka, samorząd terytorialny i polityka regionalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia prawno-ekonomiczne, terapia zajęciowa

 • kierunki przyrodnicze, rolnicze i leśne: bioinformatyka, biologia, biologia i geologia, biotechnologia, geofizyka, geografia, geologia, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze, neurobiologia, oceanografia, ochrona środowiska, ochrona środowiska na terenach uprzemysłowionych, przyroda, studia biologiczno-geograficzne, studia matematyczno-przyrodnicze, technologie ochrony środowiska, agrochemia, akwakultura i bezpieczeństwo żywności, analityka żywności i środowiska wodnego, architektura krajobrazu, bioinżynieria produkcji żywności, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, farmerstwo, gastronomia – sztuka kulinarna, informatyka i agroinżynieria, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika

 • kierunki ścisłe: astrofizyka i kosmologia, astronomia, biochemia, biofizyka, chemia, fizyka, matematyka, nauki ścisłe, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie

 • kierunki techniczne i informatyka: akustyka, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, bioinformatyka i biologia systemów, budownictwo, ceramika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, energetyka i chemia jądrowa, fizyka medyczna, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, informatyka, informatyka stosowana, informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, inżynieria akustyczna, inżynieria architektoniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna i materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria nanostruktur, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska i energetyka, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, materiały współczesnych technologii, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nanotechnologia, nanotechnologia i technologie procesów materiałowych, nanotechnologie i nanomateriały, nawigacja, oceanotechnika, papiernictwo i poligrafia, techniczne zastosowanie internetu, technologia chemiczna, technologia drewna, technologia i inżynieria chemiczna, technologie energii odnawialnej, teleinformatyka, transport, wirtotechnologia, włókiennictwo, zaawansowane materiały i nanotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Najlepsi w nauce i kształceniu

Podobnie jak autorzy Rankingu Szanghajskiego i innych światowych rankingów uniwersytetów, przygotowaliśmy w edycji 2011 ranking w grupach kierunków studiów. Wydzieliliśmy siedem grup. Kryteriami rankingu są: oceny kadry akademickiej i pracodawców, ocena parametryczna MNiSW oraz publikacje, cytowania i indeks Hirsha, oparte na bazie Scopus z lat 2006-2010.

Lubię to!