Ranking Szkół Wyższych 2010
Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2010 - zasady Drukuj Poleć znajomemu

Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2010 - zasadyUwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zachowując pięć grup kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20%), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (28%), innowacyjność (2%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10%) odmiennie określono kryteria cząstkowe.

   
 Ranking niepublicznych uczelni magisterskich
Zobacz tabelę rankingową >>
Pobierz wersję .PDF >>
 
   

Prestiż  20%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach (10%)
 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (10%)
Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni niepublicznych są:   

Siła naukowa 40%

 • Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (10%)
 • Uprawnienia magisterskie – mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem magistra (8%)
 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2009 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%)
 • Potencjał naukowy (ocena parametryczna) – mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (4%)
 • Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych (3%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (2%)
 • Publikacje – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 22.01.2010) w latach 2005-2009 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie (1%)
 • Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2005-2009 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 22.01.2010) (1%)
 • Aktywność wydawnicza uczelni – mierzona liczbą wydanych tytułów wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2009 (1%) 
Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2010 - zasady

Warunki studiowania 28%

W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 28%, składają się:

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (7,5%)
 • Powierzchnia na studenta – mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów (5%)
 • Własna baza dydaktyczna – mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (4%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2009 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zbiory drukowane w przeliczeniu na jednego studenta (2,5%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta (2,5%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki (2,5%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych – mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych – mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych – mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2009 (1%)  

Innowacyjność 2%

Ten parametr został zmierzony sumą pozyskanych środków z unijnych programów operacyjnych (PO KL, PO IG, PO IiŚ, Polska Wschodnia, regionalne programy operacyjne) Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria: 

Umiędzynarodowienie studiów 10%

 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1,5%)
 • Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2009/10 (2,5%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2009/10 (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) – mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2008/09 (0,5%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – mierzony liczbą nauczycieli cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (0,5%)
 • Szkoły letnie – liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2009 (0,5%) 

Uwaga: 
W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2010 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały co najmniej trzy roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.