Ranking Szkół Wyższych 2010
Ranking Uczelni Akademickich 2010 - zasady Drukuj Poleć znajomemu

Ranking uczelni akademickich 2010 - zasadyZgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są wg prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych pięć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 32 kryteriów. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Źródłem danych były własne badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, badanie pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r. (GUS 2009), aktualne dane MNiSW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

   
 Ranking niepublicznych uczelni akademickich
Zobacz tabelę rankingową >>
Pobierz wersję .PDF >>
 
   

Prestiż 25%

Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Mierzony jest on w naszym rankingu poprzez: 

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (12%)
 • Ocenę kadry akademickiej – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach (11%)
 • Wybór olimpijczyków – mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych (2%)

Siła naukowa 40%

Jako kolejną grupę kryteriów przyjmujemy siłę naukową uczelni. Jako mierniki tej cechy przyjęto:

 • Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2009 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (8%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2009 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w uczelni na głównym etacie (7%)
 • Potencjał naukowy (ocena parametryczna) – mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (7%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (4%)
 • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (4%)
 • Publikacje – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 22.01.2010) w latach 2005-2009 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie (2%)
 • Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2005-2009 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 22.01.2010) (3%)
 • H-indeks – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha. H – indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h (3%)
 • Studia doktoranckie – mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów (1%)
 • Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych (1%)

Ranking uczelni akademickich 2010 - zasadyRanking uczelni akademickich 2010 - zasady

Innowacyjność Uczelni 5%

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza budżetu państwa w przeliczeniu na liczbę dr., dr. hab. i prof. zatrudnionych w uczelni na głównym etacie (2%)

 • Liczba patentów i wzorów użytkowych – liczba zgłoszonych (z wagą 0,5) w Urzędzie Patentowym RP wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych (z wagą 1) patentów i praw ochronnych w latach 2005 – 2009 (wg pierwszego zgłaszającego) (1,5%)
 • Udział uczelni w 7 PR – liczba projektów realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (1,5%)

Warunki studiowania 15%

W rankingu wzięto pod uwagę warunki studiowania. Na warunki te składają się:

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (6%)
 • Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2009 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta (1,5%)
 • Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta (2%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki (1,5%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych – mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych – mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych – mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2009 (1%)  

Umiędzynarodowienie studiów 15%

Przy ocenie brano pod uwagę kryteria:

 • Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2009/10 (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2009/10 (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) – mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (1%)
 • Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2008/09 (0,5%)
 • Szkoły letnie – liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2009 (0,5%)