Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich Drukuj Poleć znajomemu

Ranking Niepublicznych Uczelni LicencjackichRanking Niepublicznych Uczelni Licencjackich oraz ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009
Ze względu na specyfikę niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu ogólnego. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z wagą 20% i identycznym źródłem danych jak w rankingu ogólnym), siłę naukową (z wagą 35%), warunki studiowania (40%) oraz umiędzynarodowienie (5%) odmiennie określono kryteria cząstkowe. Według tych samych zasad opracowany został Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009.

   
 Ranking niepublicznych uczelni licencjackich
Zobacz tabelę rankingową >>
Pobierz wersję .PDF >>
 
   
anking Niepublicznych Uczelni Licencjackich
 
Prestiż  20%
 • Ocena przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (8%)
 • Preferencje pracodawców - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (12%)
Siła naukowa  35%

Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni są:
 • Uprawnienia do prowadzenia kierunków - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem licencjata lub inżyniera (12%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (10%)
 • Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (7%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (5%)
 • Aktywność wydawnicza uczelni - mierzona liczbą pozycji książkowych wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2008 (1%)
Warunki studiowania   40%

W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 40%, składają się:
 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (12,5%)
 • Własna baza dydaktyczna - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (6%)
 • Powierzchnia na studenta - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni uczelni do ogólnej liczby studentów (6%)
 • Zbiory drukowane - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (3%)
 • Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (3%)
 • Warunki korzystania z biblioteki - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (3%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (2%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1,5%)
 • Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1,5%)
Umiędzynarodowienie studiów   5%

Przy tej ocenie brano pod uwagę następujące kryteria:
 • Wymiana studencka (wyjazdy) - mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Wykłady w językach obcych - parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2007/08 (1%)
Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich (Inżynierskich) oraz Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009 uwzględniono szkoły wyższe, które mają przynajmniej dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.