Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2009 Drukuj Poleć znajomemu

Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2009Uwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20 %), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (30%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10%) odmiennie określono kryteria cząstkowe.

   
 Ranking niepublicznych uczelni magisterskich
Zobacz tabelę rankingową >>
Pobierz wersję .PDF >>
 
   
 
Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2009 -zasady

Prestiż 20%

 • Ocenę przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (10%)
 • Preferencje pracodawców - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (10%)

Siła naukowa  40%

Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni niepublicznych są:

 • Uprawnienia doktorskie - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (10%)
 • Uprawnienia magisterskie - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem magistra (9%)
 • Potencjał naukowy (ocena parametryczna) - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (5%)
 • Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%)
 • Akredytacje - mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji międzynarodowych (3%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (2%)
 • Aktywność wydawnicza uczelni - mierzona liczbą pozycji książkowych wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2008 (1%)

Warunki studiowania  30%

W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 30%, składają się:

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (7,5%)
 • Własna baza dydaktyczna - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (5%)
 • Powierzchnia na studenta - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni uczelni do ogólnej liczby studentów (5%)
 • Zbiory drukowane - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (3%)
 • Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (3%)
 • Warunki korzystania z biblioteki - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%)
 • Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1%)

Umiędzynarodowienie studiów  10%

odobnie jak w ubiegłorocznej edycji, również w Rankingu Szkół Wyższych 2009 oceniono umiędzynarodowienie studiów. Przy tej ocenie brano pod uwagę następujące kryteria:

 • Wymiana studencka (wyjazdy) - mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1,5%)
 • Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/09 (2,5%)
 • Studiujący w językach obcych - parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2008/09 (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Wykłady w językach obcych - parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2007/08 (0,5%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy - mierzony liczbą nauczycieli cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (0,5%)
 • Szkoły letnie - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2008 (0,5%)

Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2009 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały co najmniej dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.