Ranking uczelni akademickich 2009 Drukuj Poleć znajomemu

Ranking uczelni akademickich 2009 - zasadyZgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie ocenia prestiż, siła naukowa, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Te cztery zasadnicze cechy uczelni zostały zmierzone poprzez 29 kryteriów. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Źródłem danych były własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, badanie pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r. (GUS 2008) oraz aktualne dane MNiSW.

   
 
Ranking uczelni akademickich 2009
 
   
Ranking uczelni akademickich 2009 - zasady

Prestiż 30%

Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Mierzony jest on w naszym rankingu poprzez:

 • Ocenę kadry akademickiej - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (14%)
 • Preferencje pracodawców - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (14%)
 • Wybór olimpijczyków - mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych (2%)

Siła naukowa 40%

Kolejną grupę kryteriów stanowi siłę naukowa uczelni. Jako mierniki tej cechy przyjęto:

 • Potencjał naukowy (ocena parametryczna) - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (8%)
 • Nadane stopnie naukowe - liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy hab. z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na uczelni na głównym etacie (8%)
 • Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (8%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zostało zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem doktora hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (4%)
 • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (4%)
 • Publikacje - mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 02.02.2009) w latach 2005-2007 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie (2%)
 • Cytowania - mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2005-2007 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 02.02.2009) (2%)
 • Studia doktoranckie - mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów (2%)
 • Akredytacje - mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji międzynarodowych (1%)
 • Projekty badawcze - mierzone liczbą prowadzonych przez uczelnię projektów badawczych krajowych i zagranicznych (1%)

Warunki studiowania  15%

W sporządzeniu rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni przez kandydatów. Na warunki te - mające łącznie wagę 15% - składają się:

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych - mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (6%)
 • Zbiory drukowane - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (2%)
 • Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (2%)
 • Warunki korzystania z biblioteki - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%)
 • Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1%)

Umiędzynarodowienie studiów  15%

Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria:

 • Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/09 (4%)
 • Studiujący w językach obcych - parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2008/09 (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) - mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy - mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (1%)
 • Wykłady w językach obcych - parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2007/08 (0,5%)
 • Szkoły letnie - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2008 (0,5%)