Z perspektywy pracodawców Drukuj Poleć znajomemu

prestiż według pracodawcówPreferencje pracodawców są jednym z najbardziej ważących składników oceny uczelni w kryterium prestiż i jednym z dwóch najwyżej punktowanych podkryteriów rankingu wogóle. W poprzednich edycjach rankingu opinie i preferencje pracodawców, zwłaszcza w kwestii zatrudniania absolwentów szkół wyższych, również były uwzględniane, choć w nieco mniejszym wymiarze. 

   
 Prestiż wśród pracodawców
Zobacz tabelę rankingową >>
Pobierz wersję .PDF >>
 
   

W tej edycji rankingu po raz pierwszy zdecydowaliśmy się zlecić badania pracodawców Pentorowi Research International, jednej z czołowych agencji badawczych na polskim rynku, specjalizującej się w badaniach ad hoc. Partnerami merytorycznymi tej części projektu byli Deloitte, Konfederacja Pracodawców Polskich i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Dobra próba

Badanie zostało zrealizowane na próbie 800 pracodawców działających na terenie Polski. Jest ta próba reprezentatywna dla ogółu pracodawców ze względu na sektor działalności, województwo oraz wielkość firmy. Prawie połowa badanych firm (49 proc.) zatrudnia powyżej 249 pracowników, a jedna trzecia (24 proc.) do 9 pracowników. Uwzględniono 12 sektorów działalności, przy czym największy procent stanowił przemysł - 29 proc., handel i naprawy - 22 proc. oraz obsługa nieruchomości i firm, nauka - 11 proc. Dominowały firmy z woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Do udziału w badaniu zapraszani byli kierownicy bądź dyrektorzy działów personalnych, działów kadr lub osoby odpowiedzialne za rekrutację pracowników.

Metoda

Badanie realizowane było z wykorzystaniem dwóch technik badawczych: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz ankiety internetowej (CAWI).
Grupy kierunków
i wskaźniki rankingowe
Respondenci wypowiadali się o uczelniach, wskazując maksymalnie trzy kluczowe dla działalności ich firmy grupy kierunków, wybierane z listy:
  1. Kierunki artystyczne
  2. Kierunki ekonomiczne
  3. Kierunki medyczne
  4. Kierunki humanistyczne
  5. Kierunki prawnicze i administracyjne
  6. Kierunki biologiczne, przyrodnicze i rolnicze
  7. Kierunki nauk ścisłych
  8. Kierunki techniczne i informatyczne
  9. Kierunki wychowania fizycznego
  10. Kierunki inne
Trzeba zaznaczyć, że nie było takiej sytuacji, żeby respondent wypowiadał się o uczelniach ogólnie, bez "schodzenia" na poziom grupy kierunku. Zaproponowany sposób pomiaru pozwolił na stworzenie wskaźników rankingowych dla poszczególnych grup kierunków poszczególnych uczelni, jak i dla uczelni jako całości.
 
Dla każdej z trzech kluczowych grup kierunków uwzględniało cztery szczegółowe wskaźniki: ogólne preferencje; absolwenci w obecnej strukturze zatrudnienia, tzw. "młode kadry"; absolwenci zatrudnieni w ciągu ostatniego roku; plany zatrudnienia absolwentów.
 
Pierwszy wskaźnik miał charakter deklaratywny, pozostałe trzy realny i empiryczny, bo pozwalały zweryfikować, czy deklaracje przekładają się na sferę praktycznego działania. Syntetyczny wskaźnik prestiżu uczelni wśród pracodawców został obliczony na podstawie powyższych wskaźników. Respondenci posługiwali się pełną listą uczelni, podzielonych na uczelnie publiczne i niepubliczne. Mogli wskazać w każdym z powyższych punktów maksymalnie 5 uczelni.

Z perspektywy pracodawców
Rektor Włodzimierz Kurnik i studenci z Politechniki Warszwskiej - uczelni najwyższej ocenianej przez polskich pracodawców

Sposób obliczenia wskaźnika rankingowego

Dla każdej uczelni i osobno dla poszczególnych grup kierunków obliczono liczby pracodawców preferujących uczelnię i zatrudniających jej absolwentów. Uzyskane dla poszczególnych grup kierunków liczby zsumowano, a sumę tę podzielono przez łączną liczbę respondentów  i wyrażono w liczbach procentowych (mnożąc przez 100). Uzyskaną wartość pomnożono przez ustaloną wagę, tj. 2.

Dla każdej uczelni i osobno dla poszczególnych grup kierunków obliczono liczby pracodawców preferujących uczelnię, ale nie zatrudniających i nie planujących zatrudnić jej absolwentów. Uzyskane dla poszczególnych grup kierunków liczby zsumowano, a sumę tę podzielono przez łączną liczbę respondentów i wyrażono w liczbach procentowych (mnożąc przez 100). Uzyskaną wartość pomnożono przez ustaloną wagę, tj. 1.
 
Następnie wartości wygenerowane w wyniku powyższych procedur zsumowano i wśród wartości obliczonych według opisanej zasady zidentyfikowano wynik najlepszy. Uczelni o tym wyniku przypisano 100 punktów. Wyniki pozostałych uczelni wyrażono jako udziały procentowe w stosunku do wyniku najlepszej uczelni.

Z perspektywy pracodawców

Z perspektywy pracodawcówWyniki

W górnej części tabeli uczelni  prym wiodą politechniki (na 50 miejsc - 14), łącznie ze zwycięzcą w tym kryterium - Politechniką Warszawską. Jednak kolejność uczelni w pierwszej 50. najczęściej wskazywanych przez pracodawców prawie równo rozkłada się między politechniki, uniwersytety i państwowe uczelnie ekonomiczne, których większość - 4 na 5 - znalazła się w pierwszej dwudziestce. Pierwsza uczelnia niepaństwowa - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie w tym podrankingu zajmuje 8 miejsce, a w pierwszej 50. znalazło się 14 uczelni niepublicznych.